Zamówienia publiczne


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

OGŁOSZENIE

Publiczne Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach

www.gimlipski.idsl.pl; pgwb@o2.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zakup oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Błaszkach

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Publicznym Gimnazjum w Błaszkach ul. Pomorska 6 w dniach pracy szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30 nieodpłatnie. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Beata Milewska
tel. 43 829 31 05 w godzinach pracy szkoły. E-mail: pgwb@o2.pl.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 150 000 l niskosiarkowego (wymagane parametry oleju opałowego wg PN-C-96024:L1).

 

CPV – 23122100-9; 23122000-8

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena sposobu spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu nastąpi w wyniku analizy dokumentów żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w SIWZ metodą graficzną spełnia/ nie spełnia.

Kryteriami oceny ofert są:

cena oferty – 100%

 

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. Ubiegający się
o zamówienie nie wnoszą wadium.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 4 listopada 2016 roku do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2016 roku o godz. 9.00 w Publicznym Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach.

 

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym podwójnym opakowaniu.

Opakowanie zewnętrzne należy podpisać według poniższego wzoru:

„Oferta na dostawę oleju opałowego”

Nie otwierać przed godziną 9.00 dnia 4 listopada 2016 roku

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wz. Dyrektora Publicznego

Gimnazjum w Błaszkach

Błaszki, dn. 21.10.2016 r. mgr Irena Piątkiewicz

------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Publiczne Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach

www.gimlipski.idsl.pl; pgwb@o2.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zakup oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Błaszkach

ogłoszenie.pdf

specyfikacja.pdf

Zalacznik nr 1 SIWZ wzor oferty.pdf

Zalacznik nr 2 SIWZ projekt umowy.pdf

Zalacznik nr 3 SIWZ.pdf

Zalacznik nr 4 SIWZ.pdf

Zalacznik nr 5 SIWZ.pdf

Zalacznik nr 6 SIWZ.pdf

Zalacznik nr 7 SIWZ.pdf

Informacja wytworzona przez:
Stanisław Ibusz , w dniu:  23‑01‑2015 14:43:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wesołowski , w dniu:  23‑01‑2015 14:43:37
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2016 18:08:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive