Zamówienia publiczne


OGŁOSZENIE

Publiczne Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach

www.gimlipski.idsl.pl; pgwb@o2.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zakup oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Błaszkach

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Publicznym Gimnazjum            w Błaszkach ul. Pomorska 6 w dniach pracy szkoły w godzinach  od 7.30  do 15.30  nieodpłatnie. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Beata Milewska
tel. 43 829 31 05  w godzinach pracy szkoły. E-mail: pgwb@o2.pl.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 200 000 l niskosiarkowego (wymagane parametry oleju opałowego wg PN-C-96024:L1).

 

CPV – 23122100-9; 23122000-8

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.                                    O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r.                poz. 907 z późniejszymi zmianami) i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena sposobu spełnienia warunków  uczestnictwa  w postępowaniu nastąpi w wyniku analizy dokumentów żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w SIWZ metodą graficzną spełnia/ nie spełnia.

Kryteriami oceny ofert są:

cena oferty – 100%

 

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku. Ubiegający się
o zamówienie nie wnoszą wadium.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły  do dnia 27 czerwca  2017 roku do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w Publicznym Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach.

 

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym podwójnym opakowaniu.

Opakowanie zewnętrzne należy podpisać według poniższego wzoru:

„Oferta na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach”

Nie otwierać przed godziną 9.00 dnia 27 czerwca 2017 roku

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaDyrektor Publicznego

Gimnazjum w Błaszkach

 Błaszki, dn. 12.06.2017 r.                                                           dr Marek Król

------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Publiczne Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach

www.gimlipski.idsl.pl; pgwb@o2.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zakup oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Błaszkach

ogłoszenie.pdf

specyfikacja.pdf

Zalacznik nr 1 SIWZy.pdf

Zalacznik nr 2 SIWZ.pdf

Zalacznik nr 3 SIWZ.pdf

Zalacznik nr 4 SIWZ.pdf

Zalacznik nr 5 SIWZ.pdf

Oferta na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach

26‑10‑2018 11:28:34
Dokumenty:
Plik doc specyfikacja.doc
26‑10‑2018 11:31:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 1 SIWZ.doc
26‑10‑2018 11:31:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 2 SIWZ.doc
26‑10‑2018 11:31:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 3 SIWZ.doc
26‑10‑2018 11:31:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 4 SIWZ.doc
26‑10‑2018 11:31:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załącznik nr 5 SIWZ.doc
26‑10‑2018 11:31:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

a

19‑06‑2017 08:43:28
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Stanisław Ibusz , w dniu:  23‑01‑2015 14:43:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wesołowski , w dniu:  23‑01‑2015 14:43:37
Data ostatniej aktualizacji:
26‑10‑2018 11:31:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie